Maan rakenne

Maan kasvukunnon korjaaminen

Ravinnehävikit euroiksi -hanke järjesti maan rakenne teemapäivän Vuorelassa 19.2.2014. Teemapäivässä pohdittiin maan rakenteen tarkkailukeinoja, rakenteen merkitystä satoon ja kasvukunnon korjaamiskeinoja. Maan kasvukunnon korjaaminen aiheesta oli luennoimassa agronomi Juuso Joona. PowerPoint-esityksen maan kasvukunnon korjaaminen on käsitelty muun muassa viljelykiertoa, maan parannusaineita ja syväkuohkeutusta.

Juuso Joonan luennon aiheesta maan kasvukunnon korjaaminen voi katsoa RAE-hankkeen Internet-sivuilta.  

Biohiilen vaikutukset maan kasvukuntoon

Ravinnehävikit euroiksi -hanke järjesti maan rakenne teemapäivän Vuorelassa 19.2.2014. Teemapäivässä pohdittiin maan rakenteen tarkkailukeinoja, rakenteen merkitystä satoon ja kasvukunnon korjaamiskeinoja. Biohiilen vaikutukset maan kasvukuntoon aiheesta oli luennoimassa Sanna Saarnio Suomen ympäristökeskukselta (SYKE). Sanna Saarnion PowerPoint-esitys biohiilen vaikutukset maan kasvukuntoon.

Sanna Saarnion luennon aiheesta biohiilen vaikutukset maan kasvukuntoon voi katsoa RAE-hankkeen Internet-sivuilta. 

Maan rakenteen arviointi

Maaperän rakenteella on suuri vaikutus maaperän kasvukuntoon ja pellon sadontuottokykyyn. Maan rakennetta voidaan arvioida lapioanalyysin tulosten perusteella ja ne kertovat paljon maaperän rakenteesta sekä tiivistymisen tilasta. Kaivetusta kuopasta analysoidaan ruokamultakerroksen sekä pohjamaan rakennetta.

Kunnostus ja ylläpito

Tiivistynyttä maata voidaan kunnostaa mekaanisesti jankkuroimalla tai biologisesti viljelemällä syväjuurisia lajeja, kuten sinimailasta, apilaa ja ruokonataa. Maan rakenteeseen ja viljavuuteen vaikuttavat fysikaaliset, biologiset ja kemialliset tekijät. Viljelymaan rakenteelliset ongelmat pahenevat yksipuolisen viljelykierron, suurentuneiden peltotyökoneiden sekä kevytmuokkauksen myötävaikutuksesta. Tietokortti maan rakenteen kunnostuksesta ja ylläpidosta

 Hyvät maatalouskäytännöt-maan rakenteen hoito ja merkitys video.

Säätösalaojitus

"Peltojen kuivatus on Suomessa lähes kaikkialla välttämätöntä, jotta viljely on ylipäätään mahdollista. Suuret sademäärät suhteessa haihduntaan syksyisin ja lumen sulaminen keväällä johtavat suuriin valumiin. Ilman kuivatusta tasainen maasto ja huonosti vettä läpäisevä maaperä johtavat vettä pois pellolta viljelyn kannalta liian hitaasti.

Säätösalaojituksella pohjavedenpinta voidaan pitää ajoittain korkeammalla kuin tavanomaisessa salaojituksessa, minkä seurauksena maan kosteus kasvaa ja salaojavalunta vähenee." Julkaisu säätösalaojituksesta 

Lähde: ÄIJÖ, Helena, PAASONEN — KIVEKÄS, Maija ja PELTOMAA Rauno. 2009. Maaseutuverkoston esite: Säätösalaojitus. Multiprint.

Viljelymaan rakenneongelmat

"Maan rakenne vaikuttaa veden pidättymiseen ja liikkumiseen maassa. Rakenteella on merkitystä pellon viljeltävyyteen ja kasvutekijöihin ja edelleen kasvien kasvuun ja peltoviljelyn ympäristökuormitukseen. " Julkaisu viljelymaan rakenneongelmat. 

Lähde: VILJELYMAAN RAKENNEONGELMAT. 2008. Työ- ja elinkeinokeskus & Lounais-Suomen ympäristökeskus.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus